PDA

View Full Version : Dễ nhầm với các tên của Clo !!!!batriap
10-01-11, 07:39 PM
- Chlorine (n): nguyên tố Clo
- Dichlorine (n): phân tử Cl2
- Chloric (adj): gặp trong HCl - Hydrochloric acid, HClO3 - Chloric acid, …
- Chloride (n): ion Cl-, muối của acid HCl (Vd: NaCl - Natri chloride)
- Chlorate (n): ion HClO3-, muối của acid HClO3

Links tham khảo:
http://en.wikipedia.org/wiki/Chlorine
http://en.wiktionary.org/wiki/dichlorine
http://en.wikipedia.org/wiki/Chloride
http://en.wikipedia.org/wiki/Chloric_acid
http://en.wikipedia.org/wiki/Chlorate