PDA

View Full Version : Tiếng Anh chuyên ngành trong giao tiếp - Khám bệnh nhân COPDWays
23-12-10, 12:25 AM
Hello Sir, I’m Doctor Gupta.
Chào ông, tôi là bác sĩ Gupta.
Hi Doc. I’m glad you are here.
Chào bác sĩ, tôi hân hạnh được gặp ông ở đây.
What brings you to the hospital today, Mr.Smith?
Điều gì khiến ông đến bênh viện hôm nay thưa ông Smith?
Bad cough. And I can’t catch my breath.
Ho nhiều quá. Và tôi không thở được.
Tell me more about the cough.
Ông hãy nói cho tôi biết rõ hơn về cơn ho.
I’ve been coughing up green phlegm for one week. It hurts my chest on the right side when I cough.
Tôi ho khạc đàm xanh từ một tuần nay. Nó làm tôi đau ngực phía bên phải.
And the difficulty breathing?
Ông có khó thở không?
It is getting worse everyday. It started a couple of days after the cough. I’ve been using albuterol inhaler about every 2 or 3 hours, but it is not helping. (Mr.Smith takes a deep and labored breath.) Can you hear the wheeze, Doc?
Càng ngày càng tồi tệ hơn. Nó bắt đầu hai ngày sau khi ho. Tôi đã dùng salbutamol mỗi 2 hoặc 3 giờ, nhưng không cải thiện được gì. (Ông Smith hít một hơi sâu và thở mạnh.) BS có nghe tiếng rít không?
Yes, I hear the wheeze. You must be uncomfortable. Let me ask you a few more questions, so I can decide on the correct treatment. Any fevers or chills?
Vâng, tôi có nghe tiếng rít. Ông hẳn phải khó chịu lắm. Ông cho phép tôi hỏi thêm vài câu, tôi mới có thể quyết định phương pháp điều trị chính xác được. Ông có sốt rét run không?
No, not really.
Không, thật sự là không.
Is the breathing worse when you lie on your back?
Ông có cảm thấy khó thở hơn khi nằm không?
No.
Không.
Any swelling in your legs?
Chân ông bị phù như thế nào?
I always have a little swelling around my ankles. But now, it is worse than before.
Tôi thường bị phù nhẹ ở quanh mắt cá. Nhưng bây giờ nó đã nặng hơn rồi.
Headaches? Change in vision?
Ông có nhức đầu không? Thị lực của ông có thay đổi không?
No.
Không.
Weakness or difficulty walking?
Ông đi lại có yếu hoặc khó khăn lắm không?
No, I’m just tireds when I get short of breath.
Không, tôi chỉ mệt khi tôi bị hụt hơi.
Trouble swallowing? Diarrhea or constipation?
Ông nuốt có khó không? Ông có bị tiêu chảy hay táo bón không?
No.
Không.
Any other aches or pains?
Ông còn đau chỗ nào khác nữa không?
Not today.
Hôm nay thì không.
Trouble urinating? Burning when you pee?
Ông đi tiểu có khó không? Ông có cảm giác đau rát khi đi tiểu không?
Not recently. Sometimes I have trouble starting the stream, but I’ve been told that is because of my prostate.
Gần đây thì không. Thỉnh thoảng tôi bị khó khi bắt đầu đi tiểu, nhưng bác sĩ bào là do tiền liệt tuyến của tôi.

Còn tiếp…..