PDA

View Full Version : Rối lọan chuyển hóa sau 'thiến"tvnguyen
22-01-09, 01:16 PM
BN bị K tlt dễ bị bệnh chuyển hóa, tiểu đường, timmạch sau khi trị "tước đọat androgen" bằng thuốc hoặc phẫu thuật (castration). Đọc thêm: http://www.medscape.com/viewarticle/584421?src=mp&spon=15&uac=117806HN