PDA

View Full Version : echo thận ứ nước độ 3tvnguyen
04-01-09, 06:35 PM
Xin cho biết Sỏi niệu quản lưng gây thận ứ nước độ 3, làm sao để biết mà quyết định laparo lấy sỏi và đặt JJ hay laparo cắt thận luôn?

nmc31
09-05-09, 03:55 AM
xạ hình thận nếu kết quả chủ mô thận <14% thì cắt bỏ.