PDA

View Full Version : some differences between American English and British Englishboorin88
05-07-09, 11:47 PM
Người Anh và người Mỹ đều sử dụng tiếng Anh nhưng họ có những nét riêng của họ mà ta cần phân biệt để có dịp tiếp xúc với họ sử dụng cho thích hợp.

1/ LIKE:
British
like + doing sth: chỉ sở thích đã có từ lâu, lúc nào cũng vậy
like + to do sth: sở thích tạm thời (chỉ đặc biệt hôm nay thôi)
American:
like + doing sth, like + to do sth: nghĩa như nhau --> thích.
* I want = I would like = I need: + to do sth
I want = I feel like: + doing sth

2/ Trạm xăng
American (A): filling station = gas station
British (B): petrol station

3/ tiếp tân:
B: receptionist
A: desk-deck

4/ nước máy
A: faucet water
B: tap water

5/tủ lạnh
A: refrigerator
B: fridge

6/ nhà hát
A: movie theater
B: cinema

7/ căn hộ
A: flat
B: apartment

8/ chung cư:
A: apartment building
B: block of flats

9/ giấy bạc (tiền ):
A: bill
B: bank - note

10/mã bưu điện:
A: zip code
B: post code