PDA

View Full Version : Bản dịch 1. Gánh Nặng Kinh Tế Xã Hội Của Hen Pq
 2. Hội Chứng Suy Hô Hấp Cấp (ards).
 3. đưa Ra Một Chẩn đoán
 4. Vi Sinh Vật
 5. Vaccines
 6. Hormone
 7. Các Cách Lây Bệnh
 8. Các từ khó b*i stroke
 9. Langman's Embryology_Chapter 15 : Urogenital System
 10. tuberculous peritonitis- viem phuc mac do lao
 11. Lead poisoning
 12. a new treatment for people who have lost an arm
 13. anesthesia
 14. about Alzheimer's Disease.
 15. cùng dịch thử bà con ơi!!
 16. Osteoporosis
 17. viêm kết mạc
 18. Burn
 19. Astigmatism
 20. Acute Dic
 21. Bạch Biến(vitiligo)
 22. Và Lang Ben(pityriasis Versicolor) Khác Nhau
 23. tìm hiểu chút về Cholesteatoma
 24. VAGUS NERVE- Wander or Nomad?
 25. Wising Up About Wisdom Teeth
 26. Hypertrophic cardiomyopathy
 27. Dịch case lâm sàng các bạn ơi!
 28. Dịch sang tiếng Anh nè!
 29. Ai đọc Guyton rồi giúp em dịch đọan này với. Không hiểu gì cả.
 30. Resume and repeat
 31. Hypertension
 32. Physiology of musculoskeletal repair