PDA

View Full Version : Văn phạm 1. SO /sou/
 2. Measure
 3. Recall
 4. Subject
 5. Age
 6. AVCN toi T4 va toi CN
 7. Verb & Verb +v-ing & Verb + To Verb
 8. Từ đồng âm Khác Nghĩa!
 9. REFER, How I can remember?
 10. Sự khác nhau giữa Think of và Think about
 11. Mỗi ngày học một từ - So sánh DUNG TÍCH và THỂ TÍCH (capacity vs volume)
 12. Phân biệt Efficacy-Efficiency-Effectiveness
 13. Phân biệt Lose - Lost - Loss - Loose
 14. Phân biệt Cancel - Postpone - Delay - Defer