PDA

View Full Version : Luyện dịch  1. tự điển 5 ngôn ngữ
  2. Từ điển miễn phí đa ngôn ngữ Lingoes
  3. Muông - Beast có nghĩa là gì?
  4. Systematic vs systemic
  5. What does FUME mean?
  6. Five score years là bao nhiêu năm?
  7. Increase và Increment
  8. Phân biệt giữa không vụ lợi và không sinh lợi