uro

I. Suy thận cấp (Trước-tại-sau thận).

1. Trước thận (pre-renal): gặp khi MAP<7. (Mất máu nặng, tiêu chảy nặng, bỏng nặng, NMCT)--->  Hoại...

TPR

Xem hình: Arteriole giãn khi thiếu oxy, làm tăng lưu lượng máu đến mao quản. Rồi SV đọc tới chỗ...

Scanlon

Hướng dẫn cách học cuốn Ana&physio của Scanlon&Sanders, 5th edition.

A. Cuốn này dạy về cơ thể học và sinh lý...

Ana&Physio hh

Hô hấp: Ana&Physio ứng dụng LS (5th Edition, tr.342-366).

I. Chapter outline

1. Anatomy:

a. Mũi và hốc...

Rh

 

Nói máu cuống...

How to learn cell

Học bài tb để làm gì

A. MÀNG TB:

I. Học THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA MÀNG để: Lipid để làm gì? Protein...

muscle contraction

I. Có 3 loại co cơ:

• Skeletal muscle responsible for movement

• Cardiac muscle responsible for pumping blood

• Smooth muscle responsible for sustained contractions...

Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
21.668.452
62 người đang xem


.